تحليل بنيادي سپيد ماکيان- شهريور ماه 1401

در اين فايل، کارشناس تحليل کارگزاري هلدينگ مهرگان تامين پارس و شرکت کارگزاري آرمون بورس به بررسي شرکت سپيد ماکيان، يکي از شرکت هاي عرضه شده در بورس مي پردازد.

رصد پيوسته بازارهاي مختلف، تغييرات آنها را مشخص و قدرت تصميم گيري را افزايش مي دهد.گزارش تحليل بنيادي شرکت سپيد ماکيان به شما ديد گسترده تري جهت تحليل شرايط بازارهي مالي موجود، ارائه مي دهد. جهت مشاهده و دريافت فايل، کليک کنيد.

تاریخ انتشار : 1401/06/13 19:07:41
تعداد بازدید : 64